Vedtægter for Seniorhuset IP Schmidt

§1 Navn og Hjemsted.
Foreningens navn er Seniorhuset IP Schmidt
Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune

§ 2 Formål og idégrundlag.
Stk. 1.
Seniorhuset IP Schmidt tilbyder fysiske rammer for aktiviteter for seniorer og foreninger for seniorer i Fredericia Kommune. Andre foreninger har mulighed for at bruge lokalerne, i det omfang der er ledig kapacitet, men brugere omfattet af målgruppen har fortrinsret i forbindelse med årsplanlægningen. Nærmere retningslinjer for håndtering af fortrinsretten fastsættes af bestyrelsen.

Stk.2.
Seniorhuset IP Schmidt stiller lokaler til rådighed for kommunale funktioner som, høre/omsorgsvejleder, forebyggende medarbejdere, aktivitetsvejleder og andre personer, som har brugerne som målgruppe. Antallet af lokaler, samt placeringen heraf aftales mellem Centerbestyrelsen for Seniorhuset IP Schmidt og Fredericia Kommune.

Stk. 3.
Formålet med Seniorhuset IP Schmidt er, at:
understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige sociale arbejde på ældreområdet med det formål, at alle seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats som frivillige
medvirke til øget livskvalitet og oplevelser baseret på mangfoldige tilbud indenfor kultur- og fritidsområdet.
give mulighed for, at seniorers viden og kompetencer anvendes til gavn for seniorerne selv, men også til glæde for andre
medvirke til udvikling af tilbud til seniorer i Fredericia Kommune
bidrage til bedre trivsel for seniorerne generelt
bidrage til udbygning af seniorers netværk
formidle tilbud og information til seniorer
understøtte mulighederne for fysisk aktivitet for seniorer

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1.
Medlemskredsen er
Foreninger for seniorer i Fredericia Kommune, der er optaget som medlem i Seniorhuset IP Schmidt.
Brugerrådet på IP Schmidt, der repræsenterer de seniorer og aktiviteter i Seniorhuset IP Schmidt, som ikke er tilknyttet en forening. 1 repræsentant for Brugerrådet er født medlem af Seniorhuset IP Schmidt.
Seniorrådet, der repræsenterer alle seniorer over 60 år. 1 repræsentant for Seniorrådet er født medlem af Seniorhuset I.P. Schmidt.

Stk. 2.
Medlemsforeninger kan optages en gang om året på det årlige repræsentantskabsmøde.
For at blive optaget er det en betingelse:
at foreningens aktiviteter fortrinsvist er for seniorer
at flertallet af foreningens medlemmer er +60-årige og
at foreningens vedtægter kan indeholdes i Seniorhuset IP Schmidts formål, jfr. § 2

Stk. 3.
Medlemsforeningerne, herunder også Brugerrådet og Seniorrådet udpeger hver tre medlemmer til at repræsentere sig på det årlige repræsentantskabsmøde og eventuelle ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Medlemsforeningerne beslutter selv hvorledes valget af de tre stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet skal ske og for hvilken periode.

Medlemsforeningerne har ret, men ikke pligt til at få en plads i Centerbestyrelsen for Seniorhuset IP Schmidt. Medlemsforeningerne beslutter selv hvorledes valg skal ske og for hvilken periode, jfr. § 6 stk. 1.

§ 4 Kontingent.
Det kan vedtages på et repræsentantskabsmøde, at der skal opkræves kontingent, herunder hvorledes dette skal organiseres.

§ 5 Repræsentantskabsmøde
Stk. 1.
Repræsentantskabsmødet er Seniorhuset IP Schmidts øverste myndighed. Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og bekendtgøres 4 uger før mødets afholdelse ved fremsendelse af brev eller e-mail til medlemsforeningerne samt ved opslag ved Informationen i Seniorhuset IP Schmidt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Centerbestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Forslagene skal være skriftlige. Indkomne forslag fremsendes med brev eller e-mail til medlemsforeningerne. Forslagene opsættes ved Informationen i Seniorhuset IP Schmidt til videre orientering senest 7 dage inden repræsentantskabsmødet

Stk. 2.
Dagsorden ved repræsentantskabsmødet.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Optagelse af nye medlemmer.
Centerbestyrelsens beretning til godkendelse.
Centerbestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse.
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Orientering om driften af caféen i Seniorhuset IP Schmidt.
Præsentation af centerbestyrelsen for det kommende år.
Valg af 2 bilagskontrollanter
Valg af 1 suppleant for bilagskontrollant.
Indkomne forslag behandles.
Eventuelt.

Valg af personer under pkt. 9 og 10 gælder for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.
Stemmeret har Brugerrådet, Seniorrådet og medlemsforeningerne jfr. § 3 med op til tre stemmer ved de valgte medlemsrepræsentanter, jfr. § 3, stk. 3. Derudover har de enkelte medlemmer af Centerbestyrelsen stemmeret. Retten til at stemme forudsætter personligt fremmøde, idet der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Alle valg og beslutninger vedtages med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Vedtægtsændringer behandles dog efter bestemmelsen i § 11 og ophør af foreningen efter bestemmelserne i § 12.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig ved de fremmødtes antal.

Afstemning ved repræsentantskabsmødet foregår ved udleverede stemmesedler.

Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges.

Enhver bruger af Seniorhuset IP Schmidt har møde- og taleret til repræsentantskabsmødet.

§ 6 Centerbestyrelse.
Stk. 1.
Seniorhuset IP Schmidt ledes af en centerbestyrelse. Medlemmer til centerbestyrelsen udpeges af medlemsforeningerne. Der kan højst være et bestyrelsesmedlem i centerbestyrelsen pr. medlemsforening. En repræsentant for Brugerrådet samt en repræsentant fra Seniorrådet er fødte medlemmer.

Den kommunale leder af aktivitetscentrene deltager i Centerbestyrelsens møder uden stemmeret. Kommunen stiller desuden sekretærbistand til rådighed for Centerbestyrelsens møder.

Stk. 2.
Centerbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Centerbestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle beslutninger i Centerbestyrelsen vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3.
Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab med tilsvarende bilag.

Kassereren holder Centerbestyrelsen orienteret vedrørende foreningens økonomi.

Repræsentanten fra Brugerrådet og lederen af Aktivitetscentrene holder bestyrelsen orienteret om den aktuelle økonomi i café-driften.

Stk. 4.
Centerbestyrelsen fastsætter herudover en forretningsorden for Centerbestyrelsens virke.

§ 7 Nedsættelse af underudvalg/faste underudvalg
Centerbestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg.
Retningslinjer for nedsættelse og sammensætning af underudvalg fastsættes i forretningsordenen.

§ 8 Tegningsregler.
Formand og kasserer tegner foreningen Seniorhuset IP Schmidt.

§ 9 Hæftelse
Medlemmerne af foreningen kan ikke pålægges nogen form for personlig hæftelse. Foreningen hæfter udelukkende med sin formue.

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis mindst halvdelen af medlemsforeningerne ønsker det og fremsender begrundet dagsorden eller hvis Centerbestyrelsen beslutter det.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker med 14 dages varsel. Der fremsendes begrundet dagsorden samtidig med indkaldelsen

Indkaldelse sker ved fremsendelse af brev eller e-mail til medlemsforeningerne samt ved opslag ved Informationen i Seniorhuset IP Schmidt.

§ 11 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan alene godkendes hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

§ 12 Opløsning af foreningen
Foreningens ophør kan kun ske efter beslutning ved to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det ene er ordinært og det andet er ekstraordinært og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget om foreningens ophør.

Der skal være mindst to uger mellem de to repræsentantskabsmøder og det skal tydeligt fremgå af indkaldelsen til begge repræsentantskabsmøder, at foreningens ophør er på dagsorden.

Ved foreningens ophør tilbageleveres inventar og materiale, der er stillet til rådighed af Fredericia Kommune. Den formue og andre værdier som Seniorhuset IP Schmidt i øvrigt er i besiddelse af, overgår til velgørende formål efter repræsentantskabsmødes beslutning.

§ 13 Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter er forud for vedtagelsen godkendt af Pleje og Omsorgschefen i Fredericia Kommune.

Vedtægtsændringer skal forud for det repræsentantskabsmøde, der skal vedtage ændringerne, godkendes af Pleje og Omsorgschefen i Fredericia Kommune.

Således vedtaget på det stiftende møde afholdt den 27. maj 2015

Dirigent:Referent: