Bestyrelsesmedlemmer:

Mary LarsenFormand

Mary Larsen 

(Brugerrådet)

maggelarsen@gmail.com

Tlf. 5186 2258

 

Flemming LarsenNæstformand:

Flemming Larsen

(Seniorrådet)

larsenflemming43@gmail.com

Tlf.  2334 6629

Claus OxenbøllKasserer

Claus Oxenbøll 

(Frimærkeklubben)

claus@oxenboell.com

Tlf. 2333 8672

 

Tove BertelsenTove Bertelsen

(Danske Seniorer)

tove.bertelsen@bolinu.net
Tlf. 2135 0200

Anne Birgitte Rasmussen

(Hjerteforeningen i Fredericia)

fredericia@hjerteforeningen.dk

PerAnthonsenPer Antonsen

(Ældresagen)

neteper@gmail.com
Tlf. 7593 1314/2169 7371

 

Anné Weimar

(Gigtforeningen)

Anne.guldager@hotmail.com

Sussie Enghøj BruunSussie Enghøj Bruun

(Aktivitetsleder)

sussie.bruun@fredericia.dk

Tlf. 2211 3254

Inge Mølri Jensen

(Pensionistforeningen af 1938)

ingemolrijensen@gmail.com

Referater fra Centerbestyrelsen og Repræsentantskabsmøder

Referat – 8. februar 2019

Referat – 28. februar 2019

Referat af repræsentantskabsmøde marts 2019

Referat inkl konstituering – 21. marts 2019

Referat – 25. april 2019

Referat 23. maj 2019

Referat – 20. juni 2019

Referat 12. september 2019

Referat 10. december 2019

Referat 16. januar 2020

Flg. møder er aflyst på grund af Covid-19 nedlukning:

  • 20. februar
  • 19. marts
  • 16. april
  • 14. maj
  • 18. juni
  • juli ingen møder
  • 20. august

17. september 2020

22. oktober 2020

19. november 2020

17. december – aflyst på grund af Corona

2021:

Januar, februar, marts og april aflyst

20. maj 2021

17. juni 2021 

19. august 2021 – aflyst

16. september 2021

Forretningsorden for Centerbestyrelsen på I.P. Schmidt

 

1: Faktuelle oplysninger vedr. Centerbestyrelsen
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde modtager sekretæren i Centerbestyrelsen navn, adresse, telefonnumre og email på den person, der af en medlemsforening er valgt til Centerbestyrelsen. Der oplyses samtidig for hvilken periode.

 

2: Indkaldelse af bestyrelsesmøder
Dagsorden udfærdiges af formand og sekretær og skal være medlemmerne i hænde senest 5 dage før mødet.
Medlemmer kan få optaget punkter på dagsorden ved henvendelse til formand eller sekretær senest 8 dage før mødet.

 

3: Mødets ledelse og beslutningsdygtighed
Centerbestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes fravær næstformanden.
Centerbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Afstemninger om foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

 

4: Antal møder
Der afholdes normalt et møde om måneden, bortset fra juli måned. Der udleveres en halvårsplan senest i juni og november måned.

 

5: Ekstraordinære møder
Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med 7 dages varsel på formandens foranledning, eller hvis mindst halvdelen af centerbestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom over for formanden med angivelse af emner, der ønskes behandlet.

 

6: Suppleanter
Den enkelte medlemsforening, der har et medlem i centerbestyrelsen, kan erstatte vedkommende ved udtræden, sygdom af længere varighed eller andre forhold, der betyder en længerevarende periode, hvor deltagelse i bestyrelsesarbejdet ikke er mulig.

 

7: Nedsættelse af udvalg
Centerbestyrelsen kan nedsætte udvalg jvnf. vedtægterne. Bestyrelsen beslutter kommissoriet, tidshorisonten og den kompetence, udvalget udstyres med.

 

8: Referater
Referater udsendes til Centerbestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødet.
Sekretæren sørger for distribueringen til Fredericia Kommune.

 

9: Afbud
Afbud meddeles formanden senest 2 dage før mødet om muligt.
Godkendt i Centerbestyrelsen onsdag d. 19. august 2015

_______________________
Formand