Bestyrelsesmedlemmer:

PerAnthonsenFormand:

Per Antonsen (Tirsdagsklubben)
Kongensgade 36, 7000 Fredericia
Mail: neteper@gmail.com
Tlf.nr. 7593 1314 – 2169 7371

Flemming LarsenNæstformand:

Flemming Larsen (Seniorrådet)

Kongensgade 98, 7000 Fredericia

mail: f.larsen@lic-mail.dk

Tlf.nr.  2334 6629

Emil ChristensenKasserer:

Emil Christensen (Hjerteforeningen i Fredericia)

Engtoften 7, 7000 Fredericia

Mail: erna.emil.christensen@youmail.dk

Tlf.nr.  7594 0346 – 2162 6265

Tove BertelsenTove Bertelsen (Danske Seniorer)
Søndermarksvej 32 st. th.,
7000 Fredericia
Mail: tove.bertelsen@bolinu.net
Tlf.nr. 2135 0200

Mary LarsenMary Larsen (Brugerrådet)

Dalegade 16, 7000 Fredericia

Mail:  maggelarsen@gmail.com

Tlf. nr. 5186 2258

Asbjørn Sejer PoulsenA. Sejer Poulsen (Ældre Sagen)
Samsøvej 3
7000 Fredericia
Tlf.nr. 7592 1458 / Mobil: 3060 5458
Mail: sejer7000@gmail.com

Claus OxenbøllClaus Oxenbøll  (Frimærkeklubben)

Baldersvej 19, 7000 Fredericia

Mail:  claus@oxenboell.com

Tlf.nr. 2333 8672

Sussie Enghøj BruunSussie Enghøj Bruun (Aktivitetsleder)

Mail: sussie.bruun@fredericia.dk

Tlf.nr. 2211 3254

Grete Vibeke Juul JensenGrete Vibeke Juul Jensen

vipse.jensen@live.dk

Hanne BylovHanne Bylov (Sekretær)

Mail: hanne.bylov@fredericia.dk

Tlf.nr. 7210 7112 / m. 2547 3162

Forretningsorden for Centerbestyrelsen på I.P. Schmidt

 

1: Faktuelle oplysninger vedr. Centerbestyrelsen
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde modtager sekretæren i Centerbestyrelsen navn, adresse, telefonnumre og email på den person, der af en medlemsforening er valgt til Centerbestyrelsen. Der oplyses samtidig for hvilken periode.

 

2: Indkaldelse af bestyrelsesmøder
Dagsorden udfærdiges af formand og sekretær og skal være medlemmerne i hænde senest 5 dage før mødet.
Medlemmer kan få optaget punkter på dagsorden ved henvendelse til formand eller sekretær senest 8 dage før mødet.

 

3: Mødets ledelse og beslutningsdygtighed
Centerbestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes fravær næstformanden.
Centerbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Afstemninger om foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

 

4: Antal møder
Der afholdes normalt et møde om måneden, bortset fra juli måned. Der udleveres en halvårsplan senest i juni og november måned.

 

5: Ekstraordinære møder
Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med 7 dages varsel på formandens foranledning, eller hvis mindst halvdelen af centerbestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom over for formanden med angivelse af emner, der ønskes behandlet.

 

6: Suppleanter
Den enkelte medlemsforening, der har et medlem i centerbestyrelsen, kan erstatte vedkommende ved udtræden, sygdom af længere varighed eller andre forhold, der betyder en længerevarende periode, hvor deltagelse i bestyrelsesarbejdet ikke er mulig.

 

7: Nedsættelse af udvalg
Centerbestyrelsen kan nedsætte udvalg jvnf. vedtægterne. Bestyrelsen beslutter kommissoriet, tidshorisonten og den kompetence, udvalget udstyres med.

 

8: Referater
Referater udsendes til Centerbestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødet.
Sekretæren sørger for distribueringen til Fredericia Kommune.

 

9: Afbud
Afbud meddeles formanden senest 2 dage før mødet om muligt.
Godkendt i Centerbestyrelsen onsdag d. 19. august 2015

_______________________
Formand